ISO 1st LLC, DBA VN SYSTEMS is a registered ISO of Wells Fargo Bank, NA, Concord, CA

Be a SociaLight and  Follow Us:

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Pinterest Icon

CASH DISCOUNT

Khi các chủ tiệm lấy thêm một lệ phí khi khách hàng trả bằng thẻ, nhằm để giúp với chi phí trả tiền máy thẻ, thì sẽ gọi là 𝘀𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝗴𝗲 và chương trình đó hiện nay không hợp lệ trên nhiều bang.
Đối với chương trình 𝐂𝐚𝐬𝐡 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 thì chủ doanh nghiệp sẽ áp dụng bằng cách tăng giá tiền trong menu, nhằm giúp bù đắp tiền lệ phí máy thẻ. Khi khách hàng trả bằng tiền mặt thì họ sẽ được giảm giá. Chương trình 𝐂𝐚𝐬𝐡 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 được ban hành qua sửa chữa Durbin ( 15 U.S.C. § 1693o-2) và chấp thuận trên toàn nước Mỹ,
Gọi 𝟴𝟰𝟰-𝟴𝟲𝟳-𝟬𝟭𝟬𝟬 để được hiểu rõ thêm về chương trình này
.
𝙁𝙇𝘼𝙏-𝙍𝘼𝙏𝙀 𝙁𝙀𝙀 ✅ 𝘾𝘼𝙎𝙃 𝘼𝘿𝙑𝘼𝙉𝘾𝙀 ✅ 𝘾𝘼𝙎𝙃 𝘿𝙄𝙎𝘾𝙊𝙐𝙉𝙏 ✅ 𝑨𝑻𝑴 ✅ 𝗣𝗢𝗦 ✅